Wiadomości z Rybnika

Klasy żeglarskie w Rybniku. Przyjdź na dzień otwarty!

  • Dodano: 2023-02-27 06:30, aktualizacja: 2023-02-26 22:46

Szósty rok z rzędu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 w Rybniku utwo­rzo­ne zo­sta­ną klasy spor­to­we o profilu że­glar­skim:

  • 1 klasa SP 
  • 4 klasa SP  

To część re­ali­zo­wa­ne­go od kilku lat w Rybniku Pro­gra­mu Edu­ka­cji Wodnej i Że­glar­skiej. Oferta skie­ro­wa­na jest do wszyst­kich dzieci kan­dy­du­ją­cych do 1 i 4 klasy SP w roku szkol­nym 2023/2024.

Zajęcia na tym profilu

Ucznio­wie klas że­glar­skich uczest­ni­czą w za­ję­ciach pod okiem wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej kadry tre­ner­skiej z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem w za­kre­sie nauki że­glar­stwa wśród dzieci jak również pro­wa­dze­nia za­wod­ni­ków na wysokim po­zio­mie spor­to­wym. W pro­gra­mie zajęcia spor­to­we pro­wa­dzo­ne przez cały rok szkolny, zajęcia ogól­no­ro­zwo­jo­we, zajęcia na świeżym po­wie­trzu, re­ali­za­cja pro­gra­mu nauki że­glo­wa­nia dla dzieci , zajęcia na basenie w sezonie zimowym. Uczęsz­cza­nie do klasy że­glar­skiej jest bez­płat­ne!

W klasach o profilu że­glar­skim w roku szkol­nym 2022/2023 uczy się ok 60 dzieci (zajęcia re­ali­zo­wa­ne są w klasie IV, V, VIII). Ucznio­wie, poza re­ali­zo­wa­niem pod­sta­wy pro­gra­mo­wej, uczest­ni­czą w za­ję­ciach spe­cja­li­stycz­nych z że­glar­stwa, or­ga­ni­zo­wa­nych w SEKCJI ŻE­GLAR­SKIEJ TS KUŹNIA RYBNIK w Rybniku Sto­do­łach. Od kwiet­nia do końca paź­dzier­ni­ka dzieci pod okiem wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej kadry tre­ne­rskiej szli­fu­ją swoje umie­jęt­no­ści że­glar­skie na wodzie. Zajęcia do­pa­so­wa­ne są do in­dy­wi­du­al­ne­go poziomu umie­jęt­no­ści ucznia. W mie­sią­cach zi­mo­wych w szkole od­by­wa­ją się zajęcia ogól­no­ro­zwo­jo­we, teo­re­tycz­ne oraz bez­płat­ne zajęcia na basenie. Uczymy dzieci że­glar­stwa od podstaw przy za­cho­wa­niu wszel­kich zasad bez­pie­czeń­stwa. Aby do­łą­czyć do klasy że­glar­skiej nie są wy­ma­ga­ne umie­jęt­no­ści że­glar­skie.

Spotkania z sekcją żeglarską

  • Dzień Otwarty - 27.​02.​2023 godz. 17-19.​00 w SP 10 w Rybniku (ul. Grun­waldz­ka 18)
  • Zajęcia Warsztatowe dla Dzieci - 1,6,8.​03.​2023 W SP 10 W Rybniku

Na spo­tka­niach z Sekcją w SP 10 bę­dzie­my mieli szansę się poznać i z bliska zo­ba­czyć jak wygląda że­glar­stwo dla dzieci! Między innymi zo­sta­nie za­pre­zen­to­wa­na łódka szko­le­nio­wa dla dzieci - OPTI­MIST.

Terminy zajęć otwar­tych dla kan­dy­da­tów do klasy 4 SP zostaną podane z po­cząt­kiem kwiet­nia.

Wszel­kie in­for­ma­cje na temat naboru do klas że­glar­skich oraz zajęć że­glar­skich dla dzieci pro­wa­dzo­nych przez sekcję Że­glar­ską TS Kuźnia Rybnik do­stęp­ne są pod numerem te­le­fo­nu 504806385, na stronie www.​za­gle­ryb­nik.​pl oraz na Facebook'u.

Klasy żeglarskie w Rybniku. Przyjdź na dzień otwarty! / fot. org.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również