Rybnik - portal miejski Rybnicki.com

Regulamin portalu Rybnicki.com

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez SILNET.PL KAROL ŚWIERC z siedzibą w Rybnikowi usług nieodpłatnych oraz usług odpłatnych drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.rybnicki.com (zwanego dalej: "Serwisem Internetowym").
 1. § 2 Definicje

  1. Archiwum - oznacza bazę Ogłoszeń prowadzoną przez Usługodawcę w ramach Serwisu Internetowego, w której na okres kolejnych 60 (sześćdziesiąt) dni umieszczane są Ogłoszenia po zakończeniu prezentowania ich na Stronie Internetowej Serwisu lub stronach Serwisów Miejskich. Po przeniesieniu do Archiwum dane kontaktowe Użytkownika, który pierwotnie zamieścił Ogłoszenie dostępne są wyłącznie dla Użytkowników Korzystających z usługi odpłatnej Wyświetl dane kontaktowe.
  2. Formularz - oznacza udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu panel, którego wypełnienie i przesłanie Usługodawcy przez Użytkownika jest konieczne do korzystania z niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  3. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas zamieszczania Ogłoszenia w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Ogłoszenia w Serwisie Internetowym.
  4. Konsument - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Materiały – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane na Stronach Internetowych Serwisu przez Użytkownika, w ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  6. Ogłoszenie - oznacza ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika i prezentowane na stronie Stronie Internetowej Serwisu, a także opcjonalnie na stronach Serwisów Miejskich.
  7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  9. Serwis Miejski - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi serwisy internetowe działające w domenach:
  10. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.rybnicki.com.
  11. Usługodawca - oznacza Karola Świerc prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SILNET.PL KAROL ŚWIERC z siedzibą w Rybnikowi (41-710), Pocztowa 5, NIP:6412190786, REGON: 276888595, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: karol.swierc@silnet.pl, będący jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
  12. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.
 2. § 3 Postanowienia ogólne

  1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  2. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
  4. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  5. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych między Użytkownikami, które są przedmiotem Ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników na Stronach Serwisu Internetowego. Usługodawca zapewnia jedynie możliwość prezentacji Ogłoszeń na stronach Serwisu Internetowego, nie pobierając żadnych prowizji od transakcji pomiędzy Użytkownikami.
  6. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 3. § 4 Korzystanie z Serwisu Internetowego

  1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu, a także do umieszczania treści na Stronie Internetowej Serwisu.
  2. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu "cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
  4. Użytkownik, korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
  7. W celu skorzystania z usług Zamieszczenie Ogłoszenia oraz Zamieszczenie Materiałów Użytkownik zobowiązany jest wypełnić Formularz.
  8. Wypełnienie Formularza następuje z zachowaniem poniższych zasad:
   • Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
   • Informacje wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do Formularza;
   • Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole Formularza;
   • Użytkownik oznaczając odpowiednie pole Formularza, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia zamieszczenie Ogłoszeń lub Materiałów;
   • Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Formularzu w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
  9. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
   • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
   • upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w Formularzu w celu świadczenia na jego rzecz usług Zamieszczenia Ogłoszenia i Zamieszczenia Materiałów.
  10. Po przesłaniu wypełnionego Formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu potwierdzenie złożenia zamówienia na wybraną przez siebie usługę. Następnie Usługodawca przesyła Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wybraną przez Użytkownika usługę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie droga elektroniczną usługi Zamieszczenie Ogłoszenia lub Zamieszczenie Materiałów.
  11. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
  12. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
 4. § 5 Usługi świadczone Użytkownikom

  1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników posiadających, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
   • Zamieszczenie Ogłoszenia, w wariancie Podstawowe;
   • Zamieszczenie Materiałów;
   • Forum dyskusyjne;
   • Formularz Kontakt
   • Formularz kontaktowy;
   • Daj cynk;
   • Newsletter;
   • Polecenia;
   • SMS Extra.
  3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi odpłatne:
   • Zamieszczenie Ogłoszenia, w wariancie Rozszerzone;
   • Wyświetl dane kontaktowe
    Do korzystania z usług odpłatnych konieczne jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego z aktywną kartą SIM, w celu dokonania płatności za usługę.
  4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  5. W celu skorzystania z usługi Zamieszczenie Ogłoszenia w wariancie Podstawowe lub Zamieszczenie Materiałów Użytkownik powinien wypełnić Formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu. Dodatkowo w przypadku skorzystania z usługi Zamieszczenie Ogłoszenia w wariancie Rozszerzone Użytkownik zobowiązany jest dokonać jednorazowej płatności za aktywację usługi, zgodnie z zasadami §7.
  6. Wypełnienie Formularza następuje z zachowaniem poniższych zasad:
   • Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
   • Informacje wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do Formularza;
   • Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole Formularza;
   • Użytkownik oznaczając odpowiednie pole Formularza, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia zamieszczenie Ogłoszeń lub Materiałów;
   • Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Formularzu w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
  7. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
   • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
   • upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w Formularzu w celu świadczenia na jego rzecz usług Zamieszczenia Ogłoszenia i Zamieszczenia Materiałów.
  8. Po przesłaniu wypełnionego Formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu potwierdzenie złożenia zamówienia na wybraną przez siebie usługę. Następnie Usługodawca przesyła Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wybraną przez Użytkownika usługę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie droga elektroniczną usługi Zamieszczenie Ogłoszenia lub Zamieszczenie Materiałów.
  9. Usługa nieodpłatna Zamieszczenie Materiałów polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia Materiałów i utrzymywania ich na Stronie Internetowej Serwisu, w kategoriach: Wiadomości, Imprezy, Fotoreportaże. Użytkownik zamieszcza Materiały za pomocą Formularza, dostępnego w każdej kategorii, w której jest to możliwe.
  10. Usługa nieodpłatna Zamieszczenie Ogłoszenia w wariancie Podstawowe polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia Ogłoszenia i utrzymywania go na Stronie Internetowej Serwisu, a także opcjonalnie na stronach Serwisów Miejskich, przez kolejnych 15 dni. Treść Ogłoszenia w wariancie Podstawowe nie może być dłuższa niż 255 (dwieście pięćdziesiąt pięć) znaków i może zawierać jedno zdjęcie przesłane przez Użytkownika za pomocą Formularza. W trakcie trwania Usługi Użytkownik może dokonywać modyfikacji Ogłoszenia, w tym samodzielnie je usunąć. Po upływie okresu na jaki Usługa została wykupiona Usługodawca przenosi Ogłoszenie do Archiwum. Po upływie okresu na jaki Ogłoszenie zostaje umieszczone w Archiwum, określonym w §2 ust. 1, Ogłoszenie jest przez Usługodawcę usuwane. Z usługi Zamieszczenie Ogłoszenia w wariancie Podstawowe nie mogą korzystać Użytkownicy będący Przedsiębiorcami. Ogłoszenie umieszczone w Archiwum może być przez Użytkownika samodzielnie usunięte.
  11. Usługa odpłatna Wyświetl dane kontaktowe polega na umożliwieniu Użytkownikowi uzyskania dostępu do danych kontaktowych Użytkownika, który zamieścił Ogłoszenie, które znajduje się w Archiwum.
  12. Usługa odpłatna Zamieszczenie Ogłoszenia w wariancie Rozszerzone polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia Ogłoszenia i utrzymywania go na Stronie Internetowej Serwisu, a także opcjonalnie na stronach Serwisów Miejskich, przez kolejnych 30 dni. Długość treści Ogłoszenia w wariancie Rozszerzone jest nieograniczona i może zawierać osiem zdjęć przesłanych przez Użytkownika za pomocą Formularza. W trakcie trwania Usługi Użytkownik może dokonywać modyfikacji Ogłoszenia, w tym samodzielnie je usunąć. Po upływie okresu na jaki Ogłoszenie zostaje umieszczone w Archiwum, określonego w §2 ust. 1, Ogłoszenie jest przez Usługodawcę usuwane. Ogłoszenie umieszczone w Archiwum może być przez Użytkownika samodzielnie usunięte.
  13. Użytkownik w ramach korzystania z usługi Zamieszczenie Ogłoszenia w wariancie Rozszerzone może skorzystać także z następujących funkcji dodatkowych:
   • możliwość opatrzenia Ogłoszenia miniaturą pliku graficznego, przesłanego przez Użytkownika za pomocą Formularza;
   • edytor wizualny - możliwość formatowania wyglądu Ogłoszenia (HTML);
   • możliwość zamieszczenia odnośnika do strony internetowej, której adres elektroniczny wskaże Użytkownik w Formularzu;
   • możliwość zamieszczenia odnośnika do filmu zamieszczonego w serwisie YouTube.com, którego adres elektroniczny Użytkownik wskaże w Formularzu;
   • możliwość zamieszczenia ośmiu zdjęć.
  14. Usługa Forum dyskusyjne na Stronach Internetowych Serwisu polega na umożliwieniu Użytkownikowi, przez Usługodawcę, publikacji indywidualnych i subiektywnych komentarzy dotyczących treści zamieszczanych przez Usługodawcę. W celu skorzystania z usługi Forum dyskusyjne Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronach Internetowych Serwisu pod treścią zamieszczoną przez Usługodawcę zgodnie z zasadami §5 ust. 6 i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu, na zasadach określonych odpowiednio w §5 ust. 6.
  15. Rezygnacja z usługi Forum dyskusyjne możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika na właściwych Stronach Internetowych Serwisu.
  16. Usługa Formularz Kontakt, polega na wysłaniu, za pośrednictwem Usługodawcy, za pomocą formularza umieszczonego pod danym Ogłoszeniem lub wizytówką firmy na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do innego Użytkownika, który zamieścił Ogłoszenie lub wizytówkę firmy. W celu skorzystania z usługi Formularz Kontakt Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronach Internetowych Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Użytkownika, za pośrednictwem Usługodawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu, na zasadach określonych odpowiednio w §5 ust. 6.
  17. Rezygnacja z usługi Formularz Kontakt, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości za pomocą Formularza Kontakt.
  18. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Formularz kontaktowy Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronach Internetowych Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu, na zasadach określonych odpowiednio w §5 ust. 6.
  19. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
  20. Usługa Daj cynk polega na przesłaniu przez Użytkownika do Usługodawcy informacji na dowolny temat. Przesłanie informacji może być dokonane na adres elektroniczny Usługodawcy lub w formie MMS na numer telefonu Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Daj cynk Użytkownik wysyła wiadomość elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy lub wysyła wiadomość w formie MMS na numer telefonu Usługodawcy podane na Stronie Internetowej Serwisu.
  21. Rezygnacja z usługi Daj cynk możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
  22. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
  23. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:
   • informację o nadawcy;
   • wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki;
   • informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
  24. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu, na zasadach określonych odpowiednio w §5 ust. 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  25. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
  26. Usługa SMS Extra polega przesyłaniu na telefon komórkowy Użytkownika wiadomości informacyjnych. W celu skorzystania z usługi SMS Extra Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronach Internetowych Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu, na zasadach określonych odpowiednio w §5 ust. 6. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną SMS Extra. Do korzystania z usługi nieodpłatnej SMS Extra konieczne jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego z aktywną kartą SIM, w celu otrzymywania wiadomości informacyjnych przesyłanych przez Usługodawcę.
  27. Rezygnacja z usługi SMS Extra możliwa jest w każdej chwili i polega na wypełnieniu i przesłaniu Usługodawcy formularza dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu.
  28. Usługa Polecenia, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w prezentacji w katalogu firm i instytucji na Stronie Internetowej Serwisu, wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Polecenia Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronach Internetowych Serwisu i przesyła go drogą elektroniczną. Polecenia dotyczą firm, działających na terenie danego miasta, służą do promowania firm godnych polecenia. Polecenie powinno oceniać przebieg współpracy, powinno być dokładne, uczciwe i obiektywne. Polecenie jest widoczne w portalu po potwierdzeniu e-mailowym przez Użytkownika. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  29. Rezygnacja z usługi Polecenia możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
  30. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w Formularzu.
 5. § 6 Usługi świadczone Użytkownikom będącym Przedsiębiorcami

  1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników będących Przedsiębiorcami usługę nieodpłatną Katalog Firm. Usługa jest świadczona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. Usługa nieodpłatna Katalog firm polega na umożliwieniu Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą zamieszczenia wizytówki przedsiębiorstwa Użytkownika, zawierającej dane teleadresowe oraz opis działalności przedsiębiorstwa, wraz z przypisaniem przedsiębiorstwa do kategorii branżowej, dostępnej na Stronie Internetowej Serwisu. Wizytówka jest utrzymywana na Stronie Internetowej Serwisu przez czas nieokreślony. W trakcie świadczenia usługi Katalog firm, Użytkownik będący Przedsiębiorcą może dokonywać w każdej chwili modyfikacji wizytówki.
  3. W celu skorzystania z usługi Katalog firm Użytkownik będący Przedsiębiorcą powinien wypełnić Formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu.
  4. Wypełnienie Formularza następuje z zachowaniem poniższych zasad:
   • Użytkownik będący Przedsiębiorcą powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
   • Informacje wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika będącego Przedsiębiorcą i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik będący Przedsiębiorcą jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do Formularza;
   • Użytkownik będący Przedsiębiorcą powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole Formularza;
   • Użytkownik będący Przedsiębiorcą oznaczając odpowiednie pole Formularza, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą woli zawarcia umowy uniemożliwia skorzystanie z usługi Katalog firm.
  5. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą postanowień Regulaminu.
  6. Po przesłaniu wypełnionego Formularza, Użytkownik będący Przedsiębiorcą otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu potwierdzenie złożenia zamówienia na wybraną usługę Katalog firm. Następnie Usługodawca przesyła Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wybraną przez Użytkownika usługę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie droga elektroniczną usługi Katalog firm.
  7. Rezygnacja z usługi Katalog firm możliwa jest w każdej chwili i polega na usunięciu przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą wizytówki firmy Użytkownika będącego Przedsiębiorcą. Użytkownik będący Przedsiębiorcą może usunąć wizytówkę określoną w zdaniu poprzednim wysyłając do Usługodawcy żądanie usunięcia wizytówki, za pomocą poczty elektronicznej, na adres elektroniczny Usługodawcy. Usługodawca w terminie do 7 dni usunie wizytówkę, będącą przedmiotem żądania, określonego w zdaniu poprzednim.
 6. § 7 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

  1. Użytkownik może składać zamówienia na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
  2. Użytkownik składa zamówienie, wybierając usługę odpłatną, którą jest zainteresowany, przez jej wybór na Stronie Internetowej Serwisu i wysyłając do Usługodawcy wypełniony Formularz dostępny na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca przed wysłaniem zamówienia przez Użytkownika usługi odpłatnej informuje go o cenie oraz okresie świadczenia usługi odpłatnej.
  3. Złożenie zamówienia przez Użytkownika, stanowi złożenie Usługodawcy oferty zawarcia umowy świadczenia usługi odpłatnej będącej przedmiotem zamówienia.
  4. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich.
  5. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
  6. Użytkownik dokonuje płatności za zamówione usługi odpłatne za pomocą telefonu komórkowego poprzez wysłanie, przy użyciu telefonu komórkowego, wiadomości tekstowej (SMS) o treści podanej w formularzu płatności, na numer wskazany w formularzu płatności. Po wysłaniu wiadomości SMS Użytkownik otrzymuje zwrotną wiadomość SMS z jednorazowym kodem, który należy wpisać w formularzu płatności. Wpisanie kodu w formularzu płatności spowoduje aktywację usługi odpłatnej. Płatność z wykorzystaniem SMS dokonywana jest poprzez zewnętrzny system płatności CashBill, obsługiwany przez firmę CashBill S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
  7. Aktywacja usługi odpłatnej dokonana zostanie po dokonaniu płatności przez Użytkownika, z chwilą otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia z CashBill S.A., o pozytywnym zakończeniu transakcji. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji Usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej na rzecz Użytkownika.
  8. Usługodawca udostępnia fakturę VAT obejmującą świadczone usługi odpłatne, zgodnie z żądaniem Użytkownika.
 7. § 8 Reklamacje

  1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 8. § 9 Odstąpienie od umowy

  1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia złożenia zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik będący Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
  3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem 10 dni.
 9. § 10 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści.

  1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
  2. Użytkownik oświadcza, że:
   • jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;
   • umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §5 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
   • wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
   • wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
   • zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w @PA_962@ powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
   • zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w @PA_962@ powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.
  5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w @PA_962@ powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
   • zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
   • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
   • posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
   • pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
   • naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
  6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w @PA_962@, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści.
 10. § 11 Odpowiedzialność

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
  4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 11. § 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

  1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
  2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.
 12. § 13 Dane osobowe i pliki "Cookies"

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie za pośrednictwem Formularza jest Usługodawca.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
  3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w Formularzu uniemożliwia przesłanie Formularza i zamieszczenie Ogłoszeń lub Materiałów.
  4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
  5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
  7. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
  9. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
  10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. "Cookies" nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
  11. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
   • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
   • weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
   • zbierania danych statystycznych.
  12. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm "cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie "cookies" może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.
 13. § 14 Rozwiązanie umowy

  1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
  3. Użytkownik, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
  4. Z chwilą rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia wszystkie informacje dotyczące Użytkownika są bezzwłocznie usuwane z Serwisu Internetowego.
 14. § 15 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
  3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
  4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14.
  5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 16.10.2013.