Rybnik - portal miejski Rybnicki.com

Wiadomości z Rybnika

Izba Gospodarcza zaprasza do współpracy

  • Dodano: 2014-11-04 21:00, aktualizacja: 2014-11-04 22:25

Trwa nabór do usługi "Instrument szybkiego reagowania" na złagodzenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego. Czas zgłoszenia trwa do 30 listopada 2014 r.


Ogłoszenie o naborze do usługi „Instrument Szybkiego Reagowania” wygląda następująco:

§1
1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego pn. „Instrument Szybkiego Reagowania” ogłasza rozpoczęcie z dniem 23 października 2014 r., piątego naboru przedsiębiorców do udziału w usłudze, realizowanej przez WYG International Sp. z o.o.


§2
1. Celem Usługi jest wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników mające na celu złagodzenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego/zmiany gospodarczej/restrukturyzacji (w tym rozwojowej). Zostanie to osiągnięte poprzez realizacje następujących celów szczegółowych:
1) Zapewnienie kompleksowego wsparcia firmom w ramach opracowania i wdrażania (realizacji) Planu Rozwoju (dalej: PR);
2) Zapewnienie kompleksowego wsparcia pracownikom przedsiębiorców, zagrożonych zwolnieniami w ramach programów outplacementowych będących częścią PR;
3) Popularyzacja rozwiązań w obszarze działań szybkiego reagowania skierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami zmiany gospodarczej.
2. W ramach Usługi przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie na opracowanie Planów Rozwoju oraz w ramach tych planów na usługi doradcze, szkoleniowe lub outplacementowe – wedle zdiagnozowanych potrzeb i problemów danego przedsiębiorstwa. Wsparcie to będzie udzielane w formie pomocy de minimis. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego (w pieniądzu)
w wysokości nie mniejszej niż 5% łącznej wysokości kosztów wsparcia określonych
w umowie na opracowanie Planu Rozwoju, o której mowa w §6, oraz umowie na wdrożenie Planu Rozwoju, o której mowa w §7.


§3
O udział w Usłudze mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
2) posiadają struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach
i jednocześnie ich pracownicy muszą wykonywać pracę w ramach struktur znajdujących się w co najmniej dwóch województwach lub,
3) nie otrzymali/nie ubiegają się o pomoc z innych środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, związanych z udziałem w usłudze, oraz
4) niezależnie od formy w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza – jeżeli wobec nich nie wszczęto (w tym nie złożono wniosku do właściwego sądu) procedury objęcia ich postępowaniem naprawczym albo upadłościowym, oraz
5) nie zaistniały przesłanki wynikających z art. 233 i 397 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. Ust. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037) o konieczności podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki (dotyczy Sp. z o.o. oraz S.A.), oraz
6) działalność przedsiębiorstwa, w szczególności prowadzonego przez osobę fizyczną, nie została zawieszona, oraz
7) spełniają definicję małego albo średniego przedsiębiorcy (zgodnie z definicją określoną w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3, ze zmian.), oraz
8) kwalifikują się do uzyskania pomocy de minimis, w tym co najmniej przekażą Wykonawcy informację o otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis na etapie aplikowania do usługi, oraz
9) przekażą Wykonawcy, na etapie aplikowania do usługi, sprawozdania (albo dokument/dane równoważne) za dwa zamknięte lata obrachunkowe, poprzedzające rok uruchomienia naboru, zgodnie z wymaganiami określanymi w niniejszym dokumencie, oraz informację na temat powiązań z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub powstaniu przedsiębiorstwa w wyniku podziału i prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis, oraz
10) dokonają autodiagnozy kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a jej wynik stanowić będzie oświadczenie złożone w formie Załącznika nr 4 do Regulaminu.
11) dominującym obszarem prowadzonej przez nich działalności jest jeden z działów PKD, w których odnotowano najwyższe stopnie zagrożenia upadłością:
o 10 Produkcja artykułów spożywczych
o 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
o 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
o 42 Roboty związane z budową inżynierii lądowej i wodnej
o 43 Roboty budowlane specjalistyczne
o 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy
o 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
12) nie zaszła w stosunku do przedsiębiorcy następująca sytuacja: przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu.

§4
Do udziału w Usłudze w ramach niniejszego naboru zostanie wyłonionych co najmniej 50 przedsiębiorców o ograniczonych zasobach kadrowych i finansowych, w tym :
1) co najmniej 45 małych przedsiębiorstw;
2) co najmniej 5 średnich przedsiębiorstw.

§5
1. Zgłoszenia do Usługi będą składane przez przedsiębiorców elektronicznie, na adres:  isr@isr.parp.gov.pl
2. Zgłoszenie do Usługi dokonywane jest na następujących zasadach:
1) do dnia 30 listopada 2014 r. przedsiębiorca składa drogą elektroniczną na adres isr@isr.parp.gov.pl, dane identyfikacyjne i kontaktowe przedsiębiorstwa;
2) Wykonawca kontaktuje się z przedsiębiorcą i przekazuje mu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu, login i hasło do systemu rejestracji oraz zaproszenie do wprowadzenia do systemu danych finansowych przedsiębiorcy;
3) przedsiębiorca wprowadza dane finansowe do systemu w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania zaproszenia w formie elektronicznej, ale nie później niż do upływu terminu zakończenia naboru;
4) w przypadku niedochowania przez przedsiębiorcę terminu, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca usuwa formularz aplikacyjny tego przedsiębiorcy z systemu rejestracji;
5) w przypadku stwierdzenia niezgodności wprowadzonych do systemu danych finansowych ze stanem faktycznym Wykonawca może skorygować błędy w tych danych (przekazując przedsiębiorcy na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu, informację o skorygowaniu danych finansowych niezgodnych ze stanem faktycznym), o ile ich korekta jest możliwa w oparciu o informacje posiadane przez Wykonawcę lub podmiot, o którym mowa w ust. 5.
3. Na etapie wypełniania formularza aplikacyjnego od przedsiębiorcy wymagane będą co najmniej następujące informacje:
1) nazwa przedsiębiorcy i adres siedziby;
2) numer KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
3) NIP oraz REGON;
4) forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa;
5) rodzaj prowadzonej działalności wg PKD;
6) data rozpoczęcia działalności gospodarczej;
7) wiodąca branża, w której prowadzona jest działalność gospodarcza;
8) liczba zatrudnionych;
9) wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z definicją określoną w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3, ze zmian.);
10) kapitał zakładowy lub własny;
11) rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej;
12) województwa w których firma posiada struktury organizacyjne i jednocześnie pracownicy wykonują prace w ramach tych struktur;
13) korzystanie z pomocy de minimis w okresie bieżącego roku i ostatnich dwóch lat kalendarzowych;
14) czy przedsiębiorca jest zobowiązany do składania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości;
15) czy na przedsiębiorstwie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej;
16) czy przedsiębiorstwo otrzymało lub ubiega się o pomoc z innych środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą związanych z udziałem w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania;
17) dane kontaktowe.
4. Na etapie wprowadzania danych finansowych od przedsiębiorcy wymagane będą co najmniej następujące informacje dotyczące okresu od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.:
1) zatrudnienie na koniec okresu;
2) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi;
3) koszty działalności operacyjnej (bez pozostałych kosztów operacyjnych);
4) amortyzacja;
5) zysk (strata) na sprzedaży;
6) zysk (strata) na działalności operacyjnej;
7) zysk (strata) brutto;
8) zysk (strata) netto;
9) odsetki zapłacone;
10) zysk zatrzymany;
11) aktywa trwałe;
12) aktywa obrotowe;
13) zapasy;
14) należności krótkoterminowe;
15) aktywa razem;
16) początkowa wartość kapitału zakładowego;
17) kapitał (fundusz) własny;
18) kapitał (fundusz) podstawowy;
19) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania;
20) zobowiązania długoterminowe;
21) zobowiązania krótkoterminowe;
22) rozliczenia międzyokresowe;
23) przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej;
24) czy podmiot odniósł w roku obrachunkowym poprzedzającym rok uruchomienia danej edycji część strat na pomniejszenie (umorzenie) kapitału zakładowego;
25) wartość umorzenia kapitału zakładowego.
5. Wykonawca może upoważnić inny podmiot do wykonania w jego imieniu czynności,
o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5.

§6
1. Z przedsiębiorcami zakwalifikowanymi do otrzymania wsparcia w ramach Usługi Wykonawca zawiera umowy na opracowanie planu rozwoju w terminie do 30 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ostatecznej listy rankingowej dla naboru.
2. Warunkiem zawarcia takiej umowy jest możliwość udzielenia przedsiębiorcy pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz złożenie przez przedsiębiorcę następujących dokumentów:
1) podpisanego formularza aplikacyjnego, zawierającego informacje przekazane przez przedsiębiorcę poprzez stronę internetową określoną w ogłoszeniu
o naborze;
2) deklaracji udziału w projekcie;
3) oświadczenia o nieubieganiu się i nieotrzymaniu pomocy z innych środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą związanych z udziałem w Usłudze (Załącznik nr 3 do Regulaminu);
4) oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
5) informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz informacji na temat powiązań z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub powstaniu przedsiębiorstwa w wyniku podziału i prowadzonej działalności gospodarczej w związku z którą przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis;
6) w przypadku przedsiębiorców zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych - poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii sprawozdań finansowych za okres 2 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie
z przepisami o rachunkowości lub równoważnych;
7) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w projekcie (Załącznik nr 4 do Regulaminu).

§7
Z przedsiębiorcami, którym Wykonawca opracował plan rozwoju, zawarta zostanie umowa na wdrożenie planu. Warunkiem zawarcia takiej umowy jest możliwość udzielenia przedsiębiorcy pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz złożenie przez przedsiębiorcę następujących dokumentów:
1) oświadczenia o nieubieganiu się i nieotrzymaniu pomocy z innych środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą związanych z udziałem w Usłudze (załącznik nr 3 do Regulaminu);
2) oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę oraz przedsiębiorstwa powiązane w okresie od dnia podpisania umowy na opracowanie planu rozwoju do dnia podpisania umowy na wdrożenie planu rozwoju, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

§8
1. Termin zakończenia naboru upływa w dniu 30.11.2014 r.
2. W przypadku, gdy w ramach naboru nie zostanie wybrana przewidywana (w ogłoszeniu) liczba przedsiębiorstw, Wykonawca może rekomendować przeprowadzenie nowego naboru lub wydłużenie obecnie trwającego.

§9
PARP może wskazać, iż wsparcie otrzymają określone z nazwy przedsiębiorstwa, kierując się przy tym następującymi kryteriami: analizą zagęszczenia wyników rankingu dla zbioru przedsiębiorców, ich przynależnością branżową, klasą przedsiębiorstw (małe/średnie), celowością i charakterem pomocy udzielanej w ramach Usługi, np. w pierwszej kolejności  rekomendowane do otrzymania wsparcia mogą zostać przedsiębiorstwa, które spełnią kryterium merytoryczne 1 do 4 z oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.

§10
Więcej informacji o Usłudze i naborze, w tym Regulamin naboru, można uzyskać na stronie www.isr.parp.gov.pl.

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.

Drogi Użytkowniku!

Dokładamy wszelkich starań by korzystanie z naszego serwisu było dla Ciebie komfortowe.

Dlatego staramy się dopasować dostępne w nim treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez administratora danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych.

Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z naszego serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić w przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies, a także uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z naszej Polityki Prywatności.

Przejdź do serwisu