Wiadomości z Rybnika

Sesja Rady Miasta

  • Dodano: 2017-11-14 11:45, aktualizacja: 2017-11-15 09:01

W czwartek, 16 listopada, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.

Obrady miejskich radnych jak zwykle transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

Porządek spotkania:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 października 2017 r.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4. Poparcie działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci.
5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
7. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy (parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku).
8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52).
9. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53).
10. Zmiana uchwały nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018.
11. Zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
12. Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku.
13. Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku.
14. Nadanie statutu Domowi Dziecka w Rybniku.
15. Powierzenie prowadzenia obsługi Domowi Dziecka w Rybniku.
16. Przyjęcie "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".
17. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
18. Uchylenie dotychczasowego imienia Lucjana Szenwalda Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.
19. Uchylenie dotychczasowego imienia Leona Kruczkowskiego Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku.
20. Uchylenie uchwały nr 578/XL/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego.
21. Nadanie skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego nazwy im. Generała Stefana Witkowskiego.
22. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków (BEST-EKO).
23. Zmiany odnośnie roku 2018 do "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
24. Wyrażenie zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.
25. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Smolna.
26. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
27. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.