Wiadomości z Rybnika

Przedsiębiorcy kontra odpady

  • Dodano: 2021-11-05 06:30, aktualizacja: 2021-11-05 07:54

Przypomina się, że przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia we własnym zakresie, indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych.

Obowiązek zawarcia indywidulanej umowy na wywóz odpadów dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.

Nieruchomości te zostały wyłączone z systemu gospodarowania odpadami prowadzonego przez Gminę, od stycznia 2021 roku. Określa to Uchwała nr 509/XXIX/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (PDF, 116 KB)

Działalność firmy, z którą właściciel nieruchomości niezamieszkałej chce podpisać umowę na wywóz odpadów, musi być wpisana do rejestru działalności regulowanej. Wykaz firm, z którymi właściciel nieruchomości powinien podpisać umowę na odbiór odpadów znaleźć można w rejestrze działalności regulowanej dostępnym poniżej:

Wywóz odpadów - rejestr działalności regulowanej

Umowa na wywóz odpadów

Przy zawieraniu umów na odbiór odpadów komunalnych należy pamiętać, aby umowa  obejmowała wszystkie frakcje odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów jak i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.

Warunek ten jest wynikiem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązującej od 23 września 2021 r.

Wprowadzone zmiany nakładają na właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązek segregacji odpadów uwzględniający wszystkie frakcje odpadów tj.:

  • papieru,
  • metali i tworzyw sztucznych,
  • szkła,
  • bioodpadów,
  • odpadów zmieszanych.

Sankcje i kary

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu nie oznacza, że znajdują się oni poza kontrolą ze strony miasta. W dalszym ciągu ciąży na nich obowiązek wyrażony w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zgodnie z którym:

„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i  porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy”.

Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty śmieciowej na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w powyżej zacytowanym przepisie, są obowiązani do okazania umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Miasto kontroluje posiadanie umów. W przypadku, gdy umowy nie spełniają wymagań określonych w przepisach Miasto  ma obowiązek wezwać strony umowy do usunięcia uchybień w określonym przez siebie terminie. Po bezskutecznym upływie terminu umowa wygasa! Wówczas wydawana jest decyzja ustalająca zasady odbioru odpadów, wysokość opłat jak również sposób i terminy udostępniania pojemników lub worków w celu ich odbierania - przejmując odbiór i zagospodarowanie odpadów z tych nieruchomości w ramach tzw. „odbioru zastępczego”.

Niewykonywanie obowiązku, o którym mowa powyżej stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zm.).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również