Wiadomości z Rybnika

Rozwód czy separacja co lepsze?

 • Dodano: 2020-06-09 09:30, aktualizacja: 2020-06-12 09:27

Rozwód i separacja to dwie różne instytucje prawa rodzinnego. W praktyce mają za zadanie zrealizować inne cele. Co więc będzie lepsze – rozwód czy separacja? Wiele tak naprawdę zależy od okoliczności danej sprawy.

Czym jest rozwód?

Rozwód jest definitywnym i formalnym zakończeniem związku, które powstaje wraz z chwilą uprawomocnienia się stosownego wyroku sądowego. Podstawowym celem rozwodu jest oczywiście zakończenie małżeństwa pomiędzy określonymi osobami oraz uregulowanie spraw majątkowych. Rozwód prowadzi także bardzo często do ustalenia zasad wykonywania władzy rodzicielskiej i sprawowania kontaktów nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków.

Czym jest separacja?

Separacja jest czasowym rozstaniem małżonków, która ma na celu naprawę istniejącego związku. Może występować w dwóch formach:

 • faktycznej – gdy powstaje wyłącznie w oparciu o decyzję samych małżonków i nie jest sformalizowana,

 • sądowej – gdy powstaje na skutek postanowienia sądowego.

Separacja nie musi kończyć się naprawą związku, może być także wstępem do sprawy rozwodowej.

Skutki rozwodu

Rozwiązanie małżeństwa niesie ze sobą szereg różnych skutków prawnych. Zgodnie z treścią art. 56 i 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 • w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia,

 • na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem,

 • jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe,

 • na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu,

 • w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Skutki separacji

Orzeczenie separacji ma w zasadzie skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, istnieją w tym zakresie jednak poważne różnice. Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego i nie mają prawa do zmiany nazwiska.

Głównymi skutkami separacji są:

 • powstanie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z mocy samego prawa,

 • odsunięcie małżonka od dziedziczenia po mężu lub żonie – nie dotyczy to jednak nabycia spadku na podstawie testamentu,

 • brak domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa, jeśli urodzi się ono po upływie 300 dni od orzeczenia separacji,

 • powstanie obowiązku wzajemnej pomocy i wsparcia pomiędzy małżonkami – tylko, gdy wymagają tego względy słuszności,

 • ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej oraz kontaktów każdego z małżonków względem wspólnych małoletnich dzieci,

 • brak prawa wdowy do renty rodzinnej, chyba że miała ona w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony. Faktyczne istnienie pożycia pozostaje jednak bez wpływu na prawo do renty rodzinnej jeśli orzeczona przez sąd separacja nie została zniesiona,

 • orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania na czas trwania separacji – na zgodny wniosek małżonków sąd może w wyroku orzekającym separację przesądzić również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków,

 • dokonanie wzmianki o separacji na akcie małżeństwa stron.

Co wybrać – separacja czy rozwód?

Wybór pomiędzy separacją a rozwodem nie jest prosty – wiele w tej kwestii zależy od okoliczności danej sprawy oraz wzajemnych stosunków pomiędzy małżonkami. Rozwiązaniem może być jednak wsparcie doświadczonego prawnika, który podpowie jakie są szanse i zagrożenia każdej z ww. opcji.


 

Patron merytoryczny artykułu:

Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka

ul. Profesora Władysława Szafera 9/46

31-543 Kraków

+48 784 425 405

https://www.adwokatrozwod.pl/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.