Wiadomości z Rybnika

Zmiany nazw kolejnych ulic

  • Dodano: 2018-04-13 11:30

Wojewoda Śląski wydał kolejne zarządzenia zastępcze, zmieniające nazwy rybnickich ulic. Zmienione zostały nazwy:

  • ul. Leona Kruczkowskiego (dzielnica Boguszowice Stare) na ul. prof. Tomasza Strzembosza
  • ul. Józefa Stawiarza (dzielnica Chwałowice) na ul. Jerzego Malchera
  • ul. Stanisława Drzymały (dzielnica Meksyk) na ul. Jerzego Giedroycia

Przy ul. Leona Kruczkowskiego zameldowanych jest 78 mieszkańców, działalność gospodarczą prowadzą tam 3 podmioty, przy ul. Józefa Stawiarza - 101 mieszkańców i 5 podmiotów gospodarczych, a przy ul. Stanisława Drzymały - zameldowana jest 1 osoba i działa tam 6 podmiotów gospodarczych.

Wprowadzone ustawą dekomunizacyjną zmiany nazw ulic budzą wątpliwości i pytania mieszkańców i osób prowadzonych tam działalność gospodarczą. Przypominamy zatem, że zgodnie z ustawą nie trzeba wymieniać dokumentów zawierających dotychczasowy adres, gdyż zachowują one swoją ważność.

Nie trzeba zatem wymieniać m.in. takich dokumentów jak:

- dowód osobisty,
- prawo jazdy,
- dowód rejestracyjny samochodu lub innego pojazdu mechanicznego.

Tym samym w urzędzie miasta nie trzeba również zgłaszać zmiany swoich danych adresowych, np. w sprawach podatkowych czy związanych z wywozem śmieci.

Zmiana nazwy ulicy nie będzie rodzić problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres - numeracja budynków pozostaje bez zmian. Wszystkie pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy ulicy dokonanej na podstawie przepisów ustawy (art. 5. ustęp 1) są zwolnione od opłat.

Warto jednak pamiętać, że wymiana dokumentów (np. prawo jazdy, dowód rejestracyjny) przed upływem ich ważności, wnioskowana jedynie w celu aktualizacji nazwy ulicy widniejącej w dokumencie, wiąże się z uiszczeniem stosownych opłat.

Konieczność zgłoszenia zmian w takich instytucjach jak np. banki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, zakłady pracy, dostawcy energii elektrycznej, gazu czy usług telekomunikacyjnych, mieszkańcy powinni zweryfikować we własnym zakresie bezpośrednio w tych instytucjach.

Przedsiębiorcy:

- zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U z 2017 poz. 2168 ze zm.) przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych (art.30 ust.1 pkt 1 ww. ust.), o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ust., (m.in. adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony) powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG.
- Wniosek CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- zgodnie z art. 18 ust 7 pkt 7) ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U z 2016 poz. 487 ze zm.) warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest m.in. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Przypomnijmy, że w związku z tzw. „ustawą dekomunizacyjną” od 1 stycznia br. ulica Władysława Hibnera w dzielnicy Marko-Nowiny, zmieniła nazwę na ul. ks. Henryka Jośki. Uchwałę w tej sprawie podjęli rybniccy radni w marcu ub. roku. Natomiast z końcem grudnia weszła w życia zarządzona przez Wojewodę Śląskiego zmiana nazwy ulicy Armii Ludowej (dzielnica Boguszowice Stare) na ulicę Jana Karskiego.

W tym roku zmienione przez wojewodę śląskiego zostały już nazwy kilku innych rybnickich ulic:

  • ul. Braci Nalazków (dzielnica Boguszowice Stare) na ul. Mariana Rejewskiego
  • ul. Jana Kawalca (dzielnica Maroko-Nowiny) na ul. Marokanów
  • ul. Józefa Wieczorka (dzielnica Maroko-Nowiny) na ul. Serdeczną
  • ul. 9 Maja (dzielnica Maroko-Nowiny) na ul. Szczęśliwą
  • ul. 26 marca (dzielnica Rybnik-Północ) na ul. Bolesława Leśmiana

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również