Wiadomości z Rybnika

Sesja Rady Miasta

 • Dodano: 2018-01-15 08:45, aktualizacja: 2018-01-15 09:01

Obrady miejskich radnych jak zwykle transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube.

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14 grudnia 2017 r.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017.
 5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
 6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 7. Zmiana uchwały nr 466/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania.
 8. Oddanie nieruchomości w najem.
 9. Zmiana Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 268/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum.
 10. Rozwiązanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku.
 11. Zamiar zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku.
 12. Ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 13. Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
 14. Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 15. Zmiana uchwały nr 728/XLVIII/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.
 16.  Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
 17. Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018.
 18. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w okresie 2015-2017 roku.
 19. Przyjęcie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku”.
 20. Zmiana Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
 21. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 22. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również