Wiadomości z Rybnika

Sesja Rady Miasta

 • Dodano: 2017-12-13 08:15, aktualizacja: 2017-12-13 08:26

Obrady miejskich radnych jak zwykle transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube.

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16 listopada 2017 r.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
 5. Ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 6. Budżet Miasta Rybnika na 2018 rok.
 7. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
 8. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
 9. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30).
 10. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32).
 11. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33).
 12. Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku.
 13. Upoważnienie Zastępcy Dyrektora Pomocy Społecznej w Rybniku.
 14. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy.
 15. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy.
 16. Przyjęcie "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok".
 17. Zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik.
 18. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
 19. Zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.
 20. Ustalenie opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt.
 21. Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.
 22. Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku.
 23. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
 24. Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Best-Eko Sp. z o.o. w latach 2018-2022.
 25. Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa śląskiego za 2016 rok.
 26. Rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 z siedzibą w Warszawie.
 27. Zmiana w skład osobowych Komisji Rady Miasta.
 28. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 29. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.