Wiadomości z Rybnika

Walcz o odszkodowanie za szkody górnicze. Zobacz jak!

  • Dodano: 2019-11-19 15:15

Zamieszkiwanie na terenach górniczych lub pogórniczych oznacza ryzyko uszkodzenia naszej nieruchomości na skutek ruchu podziemnego zakładu górniczego. Doradzamy jak uzyskać odszkodowanie z tego tytułu i zwracamy uwagę na niebezpieczeństwa związane z wejściem w spór z dysponującym większą siłą negocjacyjną przedsiębiorcą górniczym.

W roku 2018 Polska Grupa Górnicza na naprawę szkód górniczych przeznaczyła 155 mln złotych, a Jastrzębska Spółka Węglowa ponad 92 mln złotych. Z roku na rok środki przeznaczane na ten cel rosną średnio o 40%. Zatem już dzisiaj podejmij działania zmierzające do naprawy w Twoim majątku szkód pochodzenia górniczego.

Szkodę górniczą stanowi strata bądź utracona korzyść, którą moglibyśmy osiągnąć, gdyby szkoda nie została nam wyrządzona. Likwidacja szkody ma miejsce poprzez przywrócenie stanu poprzedniego (rektyfikację budynku, czy rekultywację gruntu) lub wypłatę odszkodowania w pieniądzu. Decyzja o formie naprawy szkody należy do poszkodowanego.

KOMU PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE?

Odszkodowanie za szkody górnicze przysługuje osobom prywatnym lub przedsiębiorcom, którzy są właścicielami, dzierżawcami, zarządcami lub użytkownikami obiektu lub terenu dotkniętego szkodami. Art. 144 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981, z późn. zm.) stanowi, iż nie można sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który prowadzony jest zgodnie z ustawą. Można natomiast domagać się naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody.

Odszkodowanie jest należne, gdy np.: miejsce naszego zamieszkania zostało uszkodzone lub doszło do jego utraty, obniżył się standard życia mieszkańców domu dotkniętego szkodami, czy też pogorszyła się sytuacja finansowa właściciela nieruchomości z powodu obniżenia jej wartości. Ważne jest, aby wykazać, iż w danym przypadku zachodzi związek przyczynowo skutkowy pomiędzy ruchem zakładu górniczego a szkodą.

W JAKI SPOSÓB I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NAPRAWĘ SZKÓD?

Pisemny wniosek o naprawę szkód górniczych dostarczyć można osobiście lub w formie elektronicznej (e-mail, faks). Powinien on obejmować co najmniej: dane osobowe lub rejestrowe podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości, dokładną lokalizację nieruchomości, datę dowiedzenia się o istnieniu szkody, opis szkody, a także wskazanie preferowanego sposobu naprawy (tzw. restytucja naturalna lub odszkodowanie pieniężne).

Za szkodę odpowiedzialny jest przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, na skutek którego szkoda wystąpiła, bądź inny podmiot prowadzący działalność regulowaną ustawą PGiG.  Jeżeli nie sposób określić, kto wyrządził szkodę, odpowiedzialny jest za nią przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia się szkody uprawniony jest do prowadzenia na obszarze górniczym, w granicach którego szkoda wystąpiła, działalność regulowaną ustawą. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę nie istnieje, ani nie ma jego następcy prawnego, za szkodę odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa.

NAJPIERW PROPOZYCJA UGODY, POTEM DOPIERO EW. POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Zgodnie z przepisami prawa wnioskując o likwidację szkody górniczej wzywamy w pierwszej kolejności do zawarcia ugody. Kopalnia oczywiście, aby zabezpieczyć swój interes będzie stosować różne fortele. Szkody na budynku mogą zostać zakwestionowane ze względu na ich potencjalne zużycie naturalne (upływ czasu), złą eksploatację (brak lub niedostateczne naprawy), czy np. wady konstrukcyjne.

Spotykamy się także z praktyką, w ramach której kopalnia wymaga od poszkodowanych zrzeczenia się dalszych roszczeń z tytułu szkód górniczych, które ujawnione zostaną w latach kolejnych. Zawarcie takiej klauzuli w treści ugody stanowić będzie poważne utrudnienie w dochodzeniu naszych praw w przyszłości, gdy dostrzeżemy kolejne szkody lub gdy dojdzie do pogłębienia obecnych.

Jeżeli proponowana kwota odszkodowania lub przeznaczona na remont w naszym mniemaniu jest zbyt niska, otrzymamy odmowę na nasze żądania lub też brak jakiejkolwiek odpowiedzi w okresie 30 dni od skierowania wniosku możemy szukać rozwiązania powstałego sporu na drodze sądowej.

PRZEDAWNIENIE SZKÓD – SZANSE NA ODSZKODOWANIE MALEJĄ Z UPŁYWEM CZASU

Dla każdego roszczenia o naprawę szkód górniczych obowiązuje 5-letni termin przedawnienia. Czas ten liczony jest od dnia, gdy powzięliśmy wiedzę o istnieniu szkody. Po jego przekroczeniu, dochodzenie swoich praw może okazać się bezskuteczne. Niemniej, jeżeli:

  • przedsiębiorca górniczy celowo opóźnia postępowanie ugodowe, mając na celu wywołanie wrażenia, że szkoda zostanie naprawiona bez konieczności kierowania pozwu do sądu,
  • sytuacja życiowa osób poszkodowanych i postać szkody jest wyjątkowa,
  • poziom wiedzy osób poszkodowanych nt. eksploatacji górniczej i możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych jest niewystarczający,
  • roszczenie jest powiązane z zagrożeniem utraty domu mieszkalnego,
  • zostanie wzięty pod uwagę czas, który upłynął od przedawnienia roszczenia

to zarzut ze strony kopalni o przedawnieniu szkody górniczej może zostać uznany za tzw. nadużycie prawa podmiotowego.

WSPARCIE I POMOC W UZYSKANIU ODSZKODOWANIA ZA SZKODY GÓRNICZE

Gdy nie potrafimy odnaleźć się wśród procedur i przepisów prawa, warto szukać pomocy specjalistów z odpowiednim doświadczeniem oraz umiejętnościami w tej kwestii. Solidne przygotowanie do pertraktacji z kopalnią i rzetelne ustalenie postanowień proponowanej ugody pozwoli nam uniknąć wielu problemów, również w trakcie ewentualnej sprawy sądowej.

Firma „Kompensata” Sp. z o.o. zajmuje się szkodami górniczymi na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie stanowi wyłącznie prowizja pobierana od kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania. Doceniana za wysoki poziom świadczonych usług, a także bardzo dobre zrozumienie oczekiwań Klientów, wyrażone poprzez zaangażowanie w ich sprawy, kreatywne podejście, terminowość i dokładność.

Sprawdź dlaczego warto oraz umów się na darmowe i niezobowiązujące spotkanie!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.