Wiadomości z Rybnika

Zmiana w użytkowaniu wieczystym

  • Dodano: 2018-12-31 12:15

Od 1 stycznia 2019 r. następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność tego gruntu.

Przekształcenie dotyczy wyłącznie właścicieli domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach wielorodzinnych – w których co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne.

Z tytułu przekształcenia, właściciel będzie wnosił opłatę przekształceniową w wysokości równej opłacie za użytkowanie wieczyste – przez 20 kolejnych lat. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z tym wyjątkiem, że opłatę za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. W przypadku gruntu Skarbu Państwa, możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo. W tym przypadku, osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata za przekształcenie gruntu w odniesieniu wyłącznie do gruntu Skarbu Państwa.

Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów będzie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które tutejszy Urząd prześle właścicielowi oraz do sądu prowadzącego księgi wieczyste.

Zaświadczenie wydawane będzie:

  • z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia;
  • na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku;
  • na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności cywilnoprawnej (np. sprzedaż mieszkania) – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Zaświadczenie wydane na wniosek właściciela podlega opłacie skarbowej w kwocie 50 zł.
Właściciel, który nie zamierza w 2019 r. sprzedawać, przepisywać, itp. mieszkania lub domu jednorodzinnego nie musi podejmować żadnych czynności związanych z przekształceniem.


Szczegóły:
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Mienia,
ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 5, 9 i 9A
tel. 32 439 20 15, 32 439 20 19, 32 439 20 39; mienie@um.rybnik.pl

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.