Wiadomości z Rybnika

Z apelem do premiera i ministra

  • Dodano: 2018-08-24 13:00

Miasto Rybnik oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zgłosiły swoje uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Prezydent Rybnika zwrócił się też do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o gruntowną poprawę projektu rozporządzenia.

Uwagi oraz apel są odpowiedzią na ogłoszone 13 sierpnia przez Ministerstwo Energii konsultacje projektu ww. rozporządzenia. W skierowanych 20 sierpnia do Ministra Energii oraz Prezesa Rady Ministrów pismach prezydent Rybnika wyraził swoje zaniepokojenie faktem, że tak ważny akt prawny był konsultowany w okresie urlopowym, tj. tylko przez 7 dni (do 21 sierpnia):

"Taka sytuacja powoduje, że część zainteresowanych tym projektem rozporządzenia podmiotów nie ma możliwości złożyć do niego swoich uwag" – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Zdaniem prezydenta Rybnika konsultowany projekt rozporządzenia nie przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Polsce.

"Dla sektora komunalno-bytowego nadal będą dopuszczone do sprzedaży odpady węglowe oraz węgle o wysokiej zawartości popiołu, siarki i wilgoci. Zwracam się więc do Pana z prośbą o interwencję w tej sprawie i nakłonienie Ministra Energii do gruntownej poprawy projektu Rozporządzenia" – napisał w apelu do premiera Morawieckiego prezydent Rybnika.

Wśród zgłoszonych do Ministra Energii uwag w stanowiskach Miasta Rybnika oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego znalazło się m.in. zastrzeżenie dotyczące tego, że projekt rozporządzenia dopuszcza do obrotu muły i flotokoncentraty węglowe oraz węgle brunatne co jest sprzeczne z „uchwałą antysmogową” sejmiku województwa śląskiego.

Uwagi dotyczyły ponadto modyfikacji zapisów, których stosowanie  umożliwiałoby mieszanie lepszego jakościowo miału z odpadem węglowym. Zdaniem Rybnika i gmin subregionu zachodniego województwa śląskiego, w rozporządzeniu należałoby wprowadzić także szczegółowe wymagania dla paliwa dedykowanego dla kotłów klasy 5 i ecodesign, które powinno charakteryzować się odpowiednimi parametrami, tj. wysoką kalorycznością oraz niską zawartością popiołu, siarki i wilgoci. Tylko takie paliwo gwarantuje dotrzymanie standardów emisyjnych tych instalacji.

W przekazanych uwagach zaakcentowano także fakt, że projekt rozporządzenia umożliwia wprowadzanie do obrotu paliw stałych zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, co jest sprzeczne z zapisami obecnie obowiązującej „Ustawy  o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw” (z dnia 25 sierpnia 2006 r.) – ustalony próg to co najmniej 90%.

Zaznaczono też konieczność znaczącego ograniczenia zawartości siarki, popiołu i wilgoci w paliwach dopuszczonych do spalania w domowych kotłach i piecach:

"Proponowana  maksymalna zawartość wilgoci 20%, plus 3% dopuszczalnego odchylenia,  będzie nie tylko utrudniać walkę o czyste powietrze, ale również godzić w interesy kupujących, którzy w każdej tonie węgla będą płacić za 200 kg wody. To, że dopuszczono odchylenia od wartości parametrów jakościowych paliw stałych w rzeczywistości spowoduje dalsze obniżenie ich standardów jakościowych"  – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Postulaty dotyczyły też rezygnacji z przedrostka EKO w nazwach: ekogroszek oraz ekomiał, który sugeruje, że paliwa te są ekologiczne, podczas gdy ich spalanie oznacza wysoką emisję CO2 i negatywny wpływ na zmiany klimatyczne. W zamian zaproponowano wprowadzenie nomenklatury typu „Klasa A” bądź „Klasa Premium”.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że uchwała „antysmogowa” dla wojewódzka śląskiego zobowiązuje gminy do kontrolowania i karania mieszkańców za spalanie w instalacjach węgli brunatnych, mułów węglowych, flotokoncentratów węglowych oraz paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%. Za niewykonywanie tych zobowiązań Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie nakładał kary na gminy. Wyklucza się to z zaproponowanym projektem rozporządzenia, uniemożliwiając gminom  wywiązywanie się ze swoich zobowiązań.

Uwagi zostały przekazane do wiadomości Piotrowi Woźnemu, Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste powietrze”.


Źródło: UM Rybnik

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.