Wiadomości z Rybnika

Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni

  • Dodano: 2018-02-13 07:45, aktualizacja: 2022-05-11 05:57

Miasto Rybnik będzie starać się o dofinansowanie projektu obejmującego kompleksową przebudowę zdegradowanego budynku byłej spężarkowni kopalni „Ignacy-Hoym” na cele związane z rewitalizacją dzielnicy Niewiadom.

Dofinansowanie ma pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 10.3.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT” oraz budżetu państwa.

Zapraszamy do konsultacji projektu i składania ewentualnych uwag.
Uwagi prosimy przesyłać na adres: inwestycje@um.rybnik.pl  do dnia 22 lutego 2018 r.

Opis projektu

Inwestycja będzie realizowana w kompleksie poprzemysłowych budynków byłej kopalni „Ignacy-Hoym” w Rybniku-Niewiadomiu. Kopalnia należy do najstarszych tego typu obiektów w regionie. Jej powstanie datuje się na 1792 r. Obecnie stanowi ona niezwykle cenne dziedzictwo kulturowe o wartościach na skalę międzynarodową. Zespół zabudowy kopalni tworzy 5 budynków, w tym budynek byłej sprężarkowni. Oprócz tego kompleks uzupełnia wieża ciśnień pełniąca obecnie funkcję wieży widokowej. Zespół zabudowy wraz z najbliższym otoczeniem znajdują się pod ochroną konserwatorską i zostały wpisane do rejestru zabytków Województwa Śląskiego pod numerem A/165/05 z dnia 30.12.2005 r.

Budynek byłej sprężarkowni zostanie poddany kompleksowej przebudowie, w celu zmiany pierwotnej funkcji przemysłowej na nową usługową. Odnowiony budynek ma pełnić funkcję wspomagającą proces rewitalizacji dzielnicy Niewiadom, stąd też wśród planowanych nowych funkcji znalazły się świetlica środowiskowa, miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, miejsce prowadzenia działań kulturalnych. Po analizie potrzeb zrezygnowano z pierwotnie planowanej funkcji klubu dla dzieci i fabryki czekolady, stąd też zapisy w dokumentacji odnoszące się do tej funkcji należy traktować jako niebyłe. Poniżej przedstawiono skrótowo zakres prac na poszczególnych kondygnacjach budynku. Pełny opis znajduje się w zamieszczonej poniżej dokumentacji technicznej.

Piwnica – poziom pozostanie poziomem nieużytkowym
- wydzielenie pomieszczeń wymiennikowni i pomieszczenie wodomierza,
- wykonanie nowych schodów prowadzące z parteru do piwnicy
- odczyszczenie posadzek oraz ścian
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej
- ocieplenie stropu piwnic
- wykonanie posadzki żywicznej na istniejącej płycie podłogowej

Parter – poziom usługowy
- odczyszczenie tkanki historycznej z późniejszych naleciałości – wyburzenie dobudówek do oryginalnego budynku
- wykonanie nowej ściany nośnej
- usunięcie części maszyn oraz ich pozostałości oraz wykonanie w ich miejsce nowego stropu
- rozebranie ścian i stropów oraz wykonanie nowych
- wykonanie nowych ścian działowych wydzielających nowo projektowane funkcje
- podniesienie posadzki w części pomieszczeń i wykonanie ogrzewania podłogowego wraz z wyrównaniem poziomów w budynku
- wykonanie nowych wewnętrznych schodów stalowych jako wejście na piętra budynku
- wykonanie szklanej ściany w celu wydzielenia oryginalnej maszyny będącej eksponatem
- wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych (odtworzenie oryginalnych elementów)
- dodatkowe doświetlenie pomieszczeń – świetliki w dachu

Piętro – poziom usługowy
- wykonanie kładki pełniącej funkcje komunikacyjne
- likwidacja stropów oraz ścian
- wykonanie nowych stropów, ścian oraz schodów
- wykonanie 2 nowych otworów drzwiowych
- dodatkowe doświetlenie pomieszczeń – świetliki w dachu

Dach
- likwidacja płyt kanałowych z całości połaci dachów
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z płyt warstwowych
- wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania

Elewacje
- odczyszczenie oraz uzupełnienie ubytków
- przebudowy w zakresie otworów okiennych i drzwiowych zamurowanych w celu ich ponownego wykorzystania
- wykonanie otworu drzwiowego z istniejącego okiennego na elewacji północnej
- zamurowanie istniejącego wejścia na elewacji północnej
- wyburzenia istniejących schodów i wykonanie nowych schodów i pochylni

Powierzchnia zabudowy po przebudowie wynosić będzie 776,84m2.

W celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków w ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę zewnętrznej instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany będzie wewnątrz budynku, w piwnicy. Całość ścieków sanitarnych odprowadzana będzie do istniejącego przyłącza. Ze względu na skomplikowany układ piwnic zaprojektowano trzy niezależne wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynku. Wody deszczowe rozprowadzane będą na teren, w sposób uniemożliwiający przedostanie się na działki sąsiednie.

W budynku zostanie wykonana pełna instalacja elektroenergetyczna niezbędna do pełnienia zaplanowanej nowej funkcji.

Budynek zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w sąsiedztwie budynku. Do celów grzewczych zaplanowano budowę instalacji c.o. o temperaturach czynnika grzewczego 80/60°C dla aparatów wodno-grzewczych, 70/55°C dla ogrzewania grzejnikowego i 40/30°C dla ogrzewania podłogowego. Instalacja będzie zasilana z jednofunkcyjnego węzła cieplnego. Grzejniki przewidziano jako stalowe płytowe.

W budynku zostanie również wykonana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na potrzeby pomieszczeń biurowych oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczeń higienicznosanitarnych i socjalnych.

Realizację rzeczową projektu zaplanowano na 2019 rok
Wartość projektu: 6 491 046,28 zł
Wartość dofinansowania: 5 991 176,58 zł


Szukasz sprzętu z kategorii dźwigi towarowe. Sprawdź ofertę generalnego dystrybutora marki Geda w Polsce.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również