Wiadomości z Rybnika

Rybnik z Lokalnym Programem Rewitalizacji

  • Dodano: 2018-01-05 07:45, aktualizacja: 2018-01-05 08:19

Na grudniowej sesji Rada Miasta Rybnika podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument strategiczny, ważne narzędzie służące do planowania, koordynowania i integrowania projektów z zakresu rewitalizacji.

Program ma na celu wskazywanie kierunków działań podejmowanych na obszarach miasta dotkniętych problemami natury społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Realizacja planów określonych w Programie skutkować ma budowaniem wysokiej jakości życia w Mieście, dopasowaniem usług publicznych do potrzeb, a także tworzeniem nowoczesnej gospodarki. Jednym z istotnych założeń dokumentu jest również kontynuowanie działań władz samorządowych w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych, prowadzonych dotychczas w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 2007-2013.

Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się w założenia krajowej i regionalnej polityki rozwoju zapisanej w m. in. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta i Obszary wiejskie czy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+". Dokument jest również zgodny z lokalną polityką rozwoju określoną w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 i innych dokumentach planistycznych Miasta.

Zapisy obowiązującego Programu zostały wypracowane na bazie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 2022 roku przygotowanego w 2015 r. przez Fundację Kreatywny Śląsk z Rybnika na zlecenie Miasta Rybnika. Materiał został zaktualizowany i uzupełniony o wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika 2023+, Polityki Społecznej Miasta Rybnika 2023+, Polityki Mieszkaniowej Miasta Rybnika 2023+, a także innych analiz tematycznych.

Program uzyskał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Ministerstwa Rozwoju.

TREŚĆ PROGRAMU

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.