Rybnik - portal miejski Rybnicki.com

Ogłoszenia / Różne - pozostałe usługi  

Kancelaria Podatkowa Rowinga

ZAPRASZAMY!

Do­radz­two po­dat­ko­we:

    po­moc w za­ło­że­niu fir­my
    au­dy­ty po­dat­ko­we firm
    re­pre­zen­to­wa­nie po­dat­ni­ków przed or­ga­na­mi po­dat­ko­wy­mi i są­dem ad­mi­ni­stra­cyj­nym
    prze­kształ­ca­nie i li­kwi­da­cja firm
    ofe­ro­wa­nie roz­wią­zań w za­kre­sie opty­ma­li­za­cji po­dat­ko­wej

Na­dzór po­dat­ko­wy:

    we­ry­fi­ka­cja ksiąg ra­chun­ko­wych
    we­ry­fi­ka­cja spra­woz­dań fi­nan­so­wych
    kon­sul­ta­cje w ra­mach or­ga­ni­za­cji ra­chun­ko­wo­ści
    opra­co­wa­nie Po­li­ty­ki Ra­chun­ko­wo­ści

Po­dat­ko­wa książ­ka przy­cho­dów i roz­cho­dów:

    bie­żą­ca ewi­den­cja ope­ra­cji go­spo­dar­czych
    pro­wa­dze­nie ewi­den­cji dla po­trzeb po­dat­ku VAT
    pro­wa­dze­nie ewi­den­cji środ­ków tr­wa­łych i wy­po­sa­że­nia
    spo­rzą­dza­nie de­kla­ra­cji VAT, PIT
    spo­rzą­dza­nie ze­znań rocz­nych PIT-36, PIT-36L

Ry­czałt od przy­cho­dów ewi­den­cjo­no­wa­nych:

    pro­wa­dze­nie ewi­den­cji przy­cho­dów
    pro­wa­dze­nie ewi­den­cji dla po­trzeb po­dat­ku VAT
    spo­rzą­dza­nie de­kla­ra­cji VAT
    spo­rzą­dza­nie ze­znań rocz­nych PIT-28

Księ­gi han­dlo­we:

    bie­żą­ca ewi­den­cja ope­ra­cji go­spo­dar­czych
    pro­wa­dze­nie księ­gi głów­nej, po­moc­ni­czej, ewi­den­cji środ­ków tr­wa­łych i wy­po­sa­że­nia  oraz ewi­den­cji dla po­trzeb po­dat­ku VAT
    spo­rzą­dza­nie mie­sięcz­ne lub kwar­tal­ne de­kla­ra­cji VAT oraz mie­sięcz­ne roz­li­cze­nie po­dat­ku do­cho­do­we­go
    spo­rzą­dza­nie bi­lan­su z ra­chun­kiem zy­sków i strat, ra­chun­kiem prze­pły­wów pie­nięż­nych oraz przy­go­to­wy­wa­nie in­for­ma­cji do­dat­ko­wej
    spo­rzą­dza­nie ze­zna­nia rocz­ne­go CIT-8

Ob­słu­ga ka­dro­wo – pła­co­wa:

    spo­rzą­dza­nie list płac, ra­chun­ków do umów cy­wil­no – praw­nych
    na­li­cza­nie mie­sięcz­nych za­li­czek na po­da­tek do­cho­do­wy pra­cow­ni­ków
    wy­li­cza­nie mie­sięcz­nych skła­dek ZUS, spo­rzą­dza­nie de­kla­ra­cji oraz prze­sy­ła­nie ich w for­mie elek­tro­nicz­nej do ZUS
    spo­rzą­dza­nie in­for­ma­cji o uzy­ska­nych przez pra­cow­ni­ków do­cho­dach i po­bra­nych za­licz­kach na po­da­tek do­cho­do­wy PIT-11, PIT-8B

Kontakt

pokaż dane kontaktowe

ul. Rybnicka 248 44-240 Żory tel.32 434 30 07

Formularz kontaktowy

 

Jeśli jesteś zainteresowany powyższą ofertą wypełnij formularz.

Chcę otrzymać kopię formularza na podany adres e-mail.

Chcę otrzymywać bezpłatny internetowy informator portalu Rybnicki.com.

Redakcja portalu nie odpowiada za treść wiadomości formularza.
* pola obowiązkowe.

Rozbuduj ogłoszenie

Aby rozbudować swoje ogłoszenie do wersji rozszerzonej wprowadź otrzymany kod lub wyślij SMS o treści:kodd.bm pod numer 76480.

 

Cena SMS to SMS - 7,38 zł. Kod SMS aktywny jest 24h.