Wiadomości z Rybnika

Odzież robocza - kiedy pracodawca jej zobowiązany ją dostarczać?

  • Dodano: 2017-12-20 11:15

Przepisy Kodeksu Pracy (artykuł 237), nakładają na pracodawców obowiązek dostarczenia pracownikowi (nieodpłatnie) odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Jednak cała sprawa wymaga dokładniejszego wyjaśnienia.

Przepisy Kodeksu Pracy (artykuł 237), nakładają na pracodawców obowiązek dostarczenia pracownikowi (nieodpłatnie) odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Jednak cała sprawa wymaga dokładniejszego wyjaśnienia. 

Obowiązek dostarczania odzieży roboczej

Odzież ochronna (inaczej środki ochrony indywidualnej) to ubrania, które zakrywają albo zastępują odzież osobistą i chronią pracownika przed różnego rodzaju zagrożeniami chemicznymi, mechanicznymi, termicznymi i przed czynnikami atmosferycznymi. Ochrona ta odbywać się ma oczywiście w trakcie wykonywania pracy. Natomiast odzież robocza to ubrania przeznaczone do pracy, w której:

  • występuje mocne brudzenie substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia, 
  • działają czynniki powodujące szybsze niszczenie odzieży, 
  • wykonywany produkt wymaga specjalnej czystości wykonania.

Oba rodzaje odzieży zabezpieczają przed urazami mechanicznymi, zabrudzeniami ciała, zapewniają pracownikowi czystość i estetykę działań, a także chronią jego zdrowie. Tego rodzaju odzież sprawdza się na przykład w: szpitalu, straży pożarnej albo zakładzie chemicznym. Jednak w świetle przepisów prawa, mowa jest głównie o odzieży roboczej. Kodeks Pracy reguluje przepisami obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego (spełniających wymogi Polskich Norm), kiedy:

  1. Odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu albo znacznemu zabrudzeniu.
  2. Jest to niezbędne ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub BHP.

Polskie przepisy nie wskazują jednak konkretnych stanowisk czy rodzajów pracy. Większa uwaga zwrócona jest na warunki wykonywania pracy. Warto jednak, by pracodawca określił w regulaminie wewnątrzzakładowym własne zasady wyposażania pracowników w odzież oraz obuwie robocze. Powinien wyznaczyć on stanowiska, na których wymagane będzie stosowanie odzieży i obuwia roboczego. Opis powinien obejmować zarówno rodzaj wykonywanych czynności, jak i specyfikę pracy. Bardzo ważne jest to, że niedostarczenie odzieży roboczej (czy dopuszczenie pracownika do stanowiska bez takiej odzieży), stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i wtedy pracodawca zagrożony jest karą grzywny. Poza odzieżą i obuwiem roboczym, pracodawca powinien dostarczyć swoim pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej. Środki te mają za zadanie zabezpieczyć pracownika przed działaniem niebezpiecznych oraz szkodliwych dla zdrowia czynników, jakie występują w środowisku pracy. Pracodawca powinien dostarczyć też informacji o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Odzież własna - kiedy jest ona dopuszczalna?

Czasami może wystąpić sytuacja, w której pracodawca - w porozumieniu ze swoimi pracownikami - określa stanowiska pracy, na których dozwolone będzie używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - oczywiście takich spełniających wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Odzież własna wykluczona jest jednak w przypadku:

  • stanowisk, na których wykonywana jest praca związana z bezpośrednią obsługą maszyn i urządzeń technicznych,
  • wykonywania prac powodujących intensywne brudzenie czy też skażenie odzieży oraz obuwia roboczego środkami chemicznymi, promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

We wszystkich innych przypadkach Kodeks Pracy dopuszcza możliwość używania przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego. W tym samym czasie pracodawca jest jednak zobowiązany do wypłacenia ekwiwalentu dla pracownika w przypadku zniszczenia odzieży (to równoważy obowiązek dostarczania odzieży roboczej). Taki ekwiwalent wypłacany jest kiedy:

  • pracodawca, w zakładowym akcie konkretyzującym, określił przydzielanie pracownikom odzieży i obuwia roboczego i stanowiska pracy, na których jest dopuszczalne używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,
  • zainteresowany sytuacją pracownik wyraża zgodę na użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego: w zamian za ekwiwalent pieniężny.

Tak więc, pracodawca może, ale w niektórych przypadkach nie musi dostarczać pracownikom odzieży roboczej (fartuchy, kombinezony), która chroni przed zabrudzeniem. Natomiast w przypadku środków ochrony indywidualnej, to znaczy odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, niedopuszczalne jest wypłacenie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego. Odzież ta ma zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracownika i pracodawca ma bezwzględny obowiązek jej wydawania.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.