Wiadomości z Rybnika

Zmiany nazw rybnickich ulic

  • Dodano: 2018-02-07 09:15, aktualizacja: 2018-02-07 14:53

Następstwa zmiany nazw ul. W. Hibnera na ul. ks. Henryka Jośki oraz ul. Armii Ludowej na ul. Jana Karskiego, wprowadzone ustawą dekomunizacyjną budzą wątpliwości i pytania mieszkańców i osób prowadzonych tam działalność gospodarczą. Przypominamy zatem, że zgodnie z ustawą nie trzeba wymieniać dokumentów zawierających dotychczasowy adres, gdyż zachowują one swoją ważność.

Nie trzeba zatem wymieniać m.in. takich dokumentów jak:

  • dowód osobisty,
  • prawo jazdy,
  • dowód rejestracyjny samochodu lub innego pojazdu mechanicznego.
  • Tym samym w urzędzie miasta nie trzeba również zgłaszać zmiany swoich danych adresowych, np. w sprawach podatkowych czy związanych z wywozem śmieci.

Zmiana nazwy ulicy nie będzie rodzić problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres - numeracja budynków pozostaje bez zmian.

Wszystkie pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy ulicy dokonanej na podstawie przepisów ustawy (art. 5. ustęp 1) są zwolnione od opłat.

Warto jednak pamiętać, że wymiana dokumentów (np. prawo jazdy, dowód rejestracyjny) przed upływem ich ważności, wnioskowana jedynie w celu aktualizacji nazwy ulicy widniejącej w dokumencie, wiąże się z uiszczeniem stosownych opłat.

Konieczność zgłoszenia zmian w takich instytucjach jak np. banki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, zakłady pracy, dostawcy energii elektrycznej, gazu czy usług telekomunikacyjnych, mieszkańcy powinni zweryfikować we własnym zakresie bezpośrednio w tych instytucjach.

Więcej informacji na stronie IPN.gov.pl


Przedsiębiorcy:

zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U z 2017 poz. 2168 ze zm.) przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych (art.30 ust.1 pkt 1 ww. ust.), o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ust., (m.in. adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony) powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG.

Wniosek CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

zgodnie z art. 18 ust 7 pkt 7) ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U z 2016 poz. 487 ze zm.) warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest m.in. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
***

Od 1 stycznia br.  ulica Władysława Hibnera w dzielnicy Marko-Nowiny, zmieniła nazwę na ul. ks. Henryka Jośki. Uchwałę w tej sprawie podjęli rybniccy radni w marcu ub. roku. Konieczność zmiany nazwy ulicy jest efektem wejścia w życie zapisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W związku z uchwaloną przez parlament tzw. „ustawą dekomunizacyjną” Wojewoda Śląski wydał zarządzenie zastępcze, zmieniające nazwę ulicy Armii Ludowej (dzielnica Boguszowice Stare) na ulicę Jana Karskiego. Zmiana weszła w życie 28 grudnia 2017 r.

Przy liczącej niecały kilometr ulicy Hibnera/ks. Henryka Jośki zameldowanych jest 831 mieszkańców, działają tam 42 podmioty gospodarcze. Swoją siedzibę mają tam również trzy miejskie jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 11 oraz Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo im. Jana Pawła II. Z kolei przy ulicy Armii Ludowej/Jana Karskiego zameldowanych jest ok. tysiąc mieszkańców, działa tutaj 37 podmiotów gospodarczych.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Rybnicki.com.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również