Rybnik - portal miejski Rybnicki.com

Wiadomości z Rybnika

Sesja Rady Miasta

  • Dodano: 2016-11-16 07:45, aktualizacja: 2016-11-15 14:25

W czwartek, 17 listopada, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta Rybnika.


Obrady miejskich radnych transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube.

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - ZOBACZ

Porządek spotkania:

    1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    3.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
    4.    Stanowisko dotyczące planowanej zmiany systemu oświaty w Polsce.
    5.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
    6.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
    7.    Podatek od nieruchomości na 2017 rok.
    8.    Podatek od środków transportowych na 2017 rok.
    9.    Wprowadzenie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
    10.    Zmiana uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna.
    11.    Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika.
    12.    Darowizna nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
    13.    Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania.
    14.    Przyjęcie "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.
    15.    Przyjęcie na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina".
    16.    Przyjęcie Polityki Społecznej Miasta Rybnika 2023+.
    17.    Powierzenie spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Informacji Miejskiej Halo! Rybnik.
    18.    Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
    19.    Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z powiatem gliwickim dotyczącego korzystania przez ucznia rybnickiej placówki oświatowej z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie.
    20.    Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska".
    21.    Zmiany odnośnie lat 2017-2018 do: "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
    22.    Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
    23.    Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
    24.    Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    25.    Uchylenie uchwały w sprawie podziału gminy na sektory.
    26.    Ustalenie przebiegu drogi gminnej ulicy Prostej.
    27.    Nadanie nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego.
    28.    Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
    29.    Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
    30.    Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.