Rybnik - portal miejski Rybnicki.com

Wiadomości z Rybnika

Obradował ŚZGiP

  • Dodano: 2017-12-19 07:30, aktualizacja: 2017-12-19 07:50

W czwartek, 7 grudnia, w Sosnowcu odbyła się XLIII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Wziął w niej udział również prezydent Rybnika Piotr Kuczera, zastępca przewodniczącego Związku.

W sesji uczestniczyło 78 delegatów - prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów (lub zastępców), reprezentujących 133 gminy i powiaty członkowskie Związku.

Zgromadzenie Ogólne Związku w trakcie sesji przedyskutowało i przyjęło stanowiska w następujących, istotnych dla regionu oraz samorządu lokalnego, kwestiach:

ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001);

  • ws. projektu ustawy o jawności życia publicznego;
  • ws. przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, a także samorządowych propozycjach zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • ws. stworzenia możliwości udziału jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych, w których organem orzekającym w pierwszej instancji był organ tej jednostki;
  • ws. art. 243 ustawy o finansach publicznych;
  • ws. projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne;
  • ws. zmniejszenia puli środków na ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019";
  • ws. Programu dla Śląska (projektu strategicznego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju).

Zgromadzenie Ogólne Związku poparło krytyczne stanowisko przyjęte 29 listopada br. przez sześć ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001).

Zgromadzeni delegaci wyrazili zaniepokojenie projektem ustawy o jawności życia publicznego. W ocenie samorządów lokalnych proces legislacyjny następuje z dużym pośpiechem, który uniemożliwia respektowanie zasad prawidłowej legislacji. Ustawa ta prawdopodobnie wiązać się będzie z poniesieniem przez gminy i powiaty dodatkowych kosztów ze względu na potrzebę zatrudnienia nowych pracowników w urzędach i starostwach.

Podczas sesji debatowano również na temat zjawiska wznawiania działalności górniczej na terenach zaniechanej poprzednio eksploatacji górniczej. Stwierdzono, iż na mocy obecnie obowiązujących przepisów samorząd lokalny podlega prawnym ograniczeniom w zakresie formułowania wymogów dotyczących prowadzenia działalności górniczej z uwzględnieniem lokalnych warunków, co często powoduje negatywne skutki dla przestrzeni gmin górniczych (np. uszkodzenia domów mieszkalnych) w długim okresie czasu i jest bardzo uciążliwe dla wielu mieszkańców.

W trakcie sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku dyskutowano też na temat oświetlenia ulicznego i potrzeby jego przebudowy. Stwierdzono, iż w wielu przypadkach infrastruktura oświetleniowa nie jest własnością gminy tylko przedsiębiorstwa energetycznego. To z kolei często uniemożliwia gminom przeprowadzenie modernizacji przestarzałych punktów świetlnych lub znacznie wydłuża ten proces.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.